Angelus Domini - Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravas', Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Hľa služobnica Pána.
Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas', Mária...

A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.
Zdravas', Mária...

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička,
aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa! 

Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

Vo veľkonočnom období sa spolu s celou Cirkvou modlíme "Raduj sa nebies Kráľovná". Tu je text modlitby:

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 
Lebo koho si nosila, aleluja, 
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja. 

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. 

Modlime sa!

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, 
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; 
prosíme ťa, 
daj, aby sme na príhovor 
jeho Rodičky Panny Márie 
dosiahli radosti večného života. 
Skrze Krista, nášho Pána. 
Amen.